Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Overige zaken

Additionele vormen van informatieoverdracht

  1. De hoofdredacteur is binnen het kader van dit redactiestatuut verantwoorde- lijk voor de redactionele inhoud van rechtstreeks aan het tijdschrift gelieerde activiteiten zoals websites, nieuwsbrieven en eenmalige uitgaven of andere specials van Vakblad Fondsenwerving, tenzij uitgever en hoofdredacteur per geval in goed overleg anders besluiten. De hoofdredacteur wordt betrokken bij de basale besluitvorming omtrent de technische uitvoering van het blad, zoals het bepalen van het formaat, van het aantal redactionele pagina’s, het papier en de wijze waarop het blad wordt gedrukt of geprint. Door of namens de uitgever georganiseerde events vallen volledig buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid (hoofd)redacteuren tegenover derden

  1. Inzake de aansprakelijkheid van (hoofd)redacteuren die in dienst zijn bij de uitgever, tegenover derden, geldt het bepaalde in artikel 6:170 BW

Overige

  1. Dit redactiestatuut geldt voor onbepaalde tijd.

  2. Wijzigingen in het redactiestatuut worden vastgesteld in overleg door betrokken partijen (directie/uitgeefdirecteuren/uitgevers, hoofdredacteuren en redacteuren).

  3. In het geval dat een lid van de redactie gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur terzake genomen beslissing, kan hij deze zaak in de redactie- vergadering aan de orde stellen en/of zich wenden tot de uitgever om in het verschil van mening te bemiddelen.

Slotbepalingen

  1. Het redactiestatuut maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst van alle in dienstverband werkzame journalisten.

  2. Voor de verklaring van een aantal in dit statuut gebezigde begrippen wordt verwezen naar de hierna opgenomen begrippenlijst.

  3. Indien een redacteur en een hoofdredacteur, een hoofdredacteur en een uitgever/uitgeefdirecteur/directie het niet eens kunnen worden over punten die volgens dit statuut overeenstemming vereisen, beslist de hogere instantie nadat deze betrokkenen heeft gehoord.

Close