Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Begrippenlijst

Begrippenlijst

 1. Directie: de directie van uitgeverij Funds Etcetera Nederland...! B.V.

 2. Uitgever: degene die zorgdraagt voor de continuïteit en de rentabiliteit van een uitgeversgroep door het uitgeven van tijdschriften en eventueel andere informatiemedia voor bepaalde groepen van vakbeoefenaren op een zodanige wijze, dat lezersdoelgroepen en/of adverteerdersdoel¬groepen optimaal worden bereikt en/of bediend.

 3. Vaktijdschrift: elk ten minste viermaal per jaar verschijnende periodiek waarvan de redactionele inhoud geheel of in belangrijke mate is gericht op de beoefenaren van een bepaald beroep, bedrijf of ambacht dan wel op degenen die in verschillend geaarde bedrijven een vergelijkbare functie vervullen, dan wel op het bedrijfs- of beroepsleven in het algemeen en/of bepaalde aspecten daarvan. Onder bedrijf of beroep worden verstaan alle overheids-, semi-over- heids- en particuliere bedrijven, vrije beroepen, diensten en instellingen
  en persoonlijke functies daarin, in de zin van CBS-beroepstelling of andere adequate en relevante bedrijfseconomische statistieken.

 4. Informatiebehoefte: de behoefte van specifieke groepen (branche-, beroeps- organisatie- en functiegroepen) aan informatie op hun werkterrein.

 5. Communicatiebehoefte: de behoefte van specifieke leveranciers van producten en diensten om commerciële boodschappen te richten tot specifieke afnemersgroepen.

 6. Uitgaveconcept: marktbeschrijving alsmede een omschrijving van het gebied binnen die markt dat door een vaktijdschrift wordt bestreken. Voorts beschrijft een uitgaveconcept de kenmerken van: de doelgroepen (lezers en adverteerders), de informatiebehoefte, de communicatiebehoefte, de vorm en verschijningsfrequentie en de redactionele formule.

 7. Redactieformule: gedetailleerde omschrijving van de wijze waarop binnen het kader van het uitgave concept zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van de inhoud van het vaktijdschrift worden uitgewerkt.

 8. Redacteur/Journalist: degene die als hoofdberoep journalistieke arbeid verricht in dienst/in opdracht van de uitgeverij.

 9. Hoofdredacteur: de journalist, die krachtens zijn schriftelijke aanstelling door daartoe statutair bevoegde organen van de uitgeverij verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van het redactionele gedeelte van het vaktijdschrift, hieronder mede begrepen degene die, onder welke benaming ook, krachtens een dergelijke aanstelling voor de redactionele inhoud van een vaktijdschrift verantwoordelijk is en leidinggeven aan de redactie.

Close