Lidmaatschapsvoorwaarden 2023

  1. Over Fondsenwerving.nl

 

1.1          Fondsenwerving.nl B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016 AE Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70103585 (Fondsenwerving.nl). Het Btw nummer van Fondsenwerving.nl is NL858142740B01.

1.2          Fondsenwerving.nl exploiteert onder meer de website https://www.fondsenwerving.nl (de Website), geeft het Vakblad fondsenwerving uit en organiseert de Nationale Vakdag fondsenwerving (de Vakdag).

1.3          Fondsenwerving.nl is te bereiken op telefoonnummer 085 303 5282 of op e-mailadres: vakblad@fondsenwerving.nl.

 

2.             Definities en interpretatie

2.1.         De in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities hebben de navolgende betekenis:

 

Aanmelding:

 

de verklaring van Lid op de Website of anderszins om een Overeenkomst aan te willen gaan.

Algemene Voorwaarden:

deze lidmaatschapsvoorwaarden Fondsenwerving.nl.

Content:

 

alle op (het afgeschermde gedeelte van) de Website beschikbaar gestelde werken, informatie en materialen.

Directe Schade:

betekent (i) de redelijke kosten die Lid zou moeten maken om de prestatie van Fondsenwerving.nl aan de Overeenkomst te laten voldoen, met dien verstande dat deze kosten niet worden vergoed ingeval de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Lid wordt ontbonden, (ii) de redelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld onder sub (i) en (iii) de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering van de schade als bedoeld onder sub (i).

Lid:

 

een rechtspersoon, personenvennootschap of natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Fondsenwerving.nl een Overeenkomst aangaat.

Lidmaatschap:

het op grond van de Overeenkomst door Lid afgesloten lidmaatschap waarbinnen door Fondsenwerving.nl toegang wordt verschaft tot Content, nieuwsbrieven worden verstuurd en/of geregeld Uitgaven worden afgeleverd door Fondsenwerving.nl tegen betaling door Lid van de daarvoor geldende vergoeding.

Overeenkomst:

een overeenkomst tussen Fondsenwerving.nl en Lid waarbij Fondsenwerving.nl zich verplicht aan Lid één of meer Lidmaatschappen te leveren.

Uitgaven:

 

de werken, geschriften en ander materialen (in papieren vorm, in digitale vorm en op welke andere wijze dan ook) met uitzondering van computerprogrammatuur die periodiek door Fondsenwerving.nl aan Lid worden verschaft.

 

2.2.         Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden: 

a)             betekent schriftelijk tevens communicatie per e-mail;        

b)             omvatten definities die het enkelvoud zijn gesteld tevens het meervoud;    

c)             hebben termijnen ten aanzien van de prestatie van Fondsenwerving.nl niet te gelden als fatale termijnen en zijn deze slechts indicatief;

d)             zijn verwijzingen naar artikelen verwijzingen naar artikelen in deze Algemene Voorwaarden; en

e)             houdt een verwijzing naar de Overeenkomst tevens een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden in.

2.3.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten met Lid en alle door Fondsenwerving.nl te leveren diensten. Fondsenwerving.nl raadt Lid aan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden af te drukken of deze op te slaan op het systeem van Lid voor toekomstige raadpleging.

3.             Overeenkomst

3.1.         De Aanmelding vormt een aanbod van Lid om een Overeenkomst aan te gaan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Lid is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Aanmelding.

3.2.         Indien de Aanmelding anders dan via de Website wordt gedaan, wordt de Aanmelding geacht te zijn aanvaard op het moment dat Fondsenwerving.nl de Aanmelding schriftelijk aanvaardt, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.     

3.3.         Indien de Aanmelding via de Website wordt gedaan, ontvangt Lid een automatische e-mail van Fondsenwerving.nl waarin wordt bevestigd dat de Aanmelding is ontvangen. Aanvaarding van de Aanmelding vindt plaats wanneer Fondsenwerving.nl Aanmelding schriftelijk bevestigt, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.

3.4.         Lid verklaart dat hij de Overeenkomst aangaat in zijn hoedanigheid van rechtspersoon, personenvennootschap of natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en uitdrukkelijk niet als consument.

4.             Lidmaatschappen

4.1.         Fondsenwerving.nl onderscheidt verschillende Lidmaatschappen. De inhoud van deze verschillende Lidmaatschappen is weergegeven op de Website. Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de verschillende Lidmaatschappen (waaronder bijvoorbeeld het aantal Uitgaven per jaar) te wijzigen.

4.2.         Fondsenwerving.nl zal zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst:

a)             de Content het beschikbaar stellen aan Lid; en

b)             indien het Lidmaatschap tevens het verschaffen van Uitgaven betreft, aanvangen met het verschaffen van de meest recente Uitgave. Bij papieren Uitgaven is dit wel afhankelijk van de situatie of deze papieren Uitgave nog voorradig is.

4.3.         Een aantal Lidmaatschappen biedt tevens gratis toegang tot de Vakdag voor rechtspersonen zonder winstoogmerk. Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat op deelname aan de Vakdag eveneens andere algemene voorwaarden van Fondsenwerving.nl van toepassing zijn.

4.4.         Lid dient klachten over Uitgaven, de Content en/of ontvangen diensten vanuit Fondsenwerving.nl binnen tien werkdagen na ontvangst daarvan, schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klacht aan Fondsenwerving.nl mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak tegenover Fondsenwerving.nl ten aanzien van gebreken in geleverde Uitgaven en/of de ontvangen diensten.

4.5.         Lid staat in voor de nakoming van de Overeenkomst door de personen, waaronder begrepen werknemers en hulppersonen, aan wie hij toegang geeft tot het afgesloten Lidmaatschap.

5.             Prijs en betaling

5.1.         De prijs voor een Lidmaatschap is de prijs die op de Website staat vermeld.

5.2.         Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Fondsenwerving.nl gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.

5.3.         Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen, onder meer op basis van indexatie. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens een andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Fondsenwerving.nl worden ingevoerd.

5.4.         Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de door Lid verschuldigde vergoedingen vooraf gefactureerd voor de gehele Initiële Duur of vervolgens steeds voor de duur van iedere Verlenging.

5.5.         Lid zal alle facturen binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum voldoen op het in de factuur kenbaar gemaakte bankrekeningnummer. Voornoemde betalingstermijn heeft te allen tijde te gelden als een fatale termijn.

5.6.         Door Lid gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Lid vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.7.         Fondsenwerving.nl heeft het recht om op ieder moment vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling van Lid te verlangen.

6.             Duur en einde

6.1.         De Overeenkomst treedt in werking op het moment van totstandkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en heeft een looptijd van één jaar (de Initiële Termijn), waarna de Overeenkomst automatisch wordt verlengd voor opvolgende periodes van één jaar (de Verlengingen), tenzij de Overeenkomst uiterlijk 1 kalendermaand voor de verlenging, schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijdse opzegging door Lid is niet mogelijk.

6.2.         Opzegging kan per e-mail op het e-mailadres: service@fondsenwerving.nl.

6.3.         Fondsenwerving.nl heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden in geval: 

a)             Lid tekortschiet in de nakoming van een verplichting op grond van de Overeenkomst die, indien verzuim vereist is en niet reeds van rechtswege is ingetreden, niet binnen een redelijke termijn van dertig dagen na een gedetailleerde ingebrekestelling door Lid is gezuiverd;

b)             Lid (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt, dit voor hem wordt aangevraagd of dit aan hem wordt verleend;

c)             Lid enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde Content en/of Uitgave heeft geschonden;

d)             ten laste van Lid beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd; of

e)             Lid zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondsenwerving.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

6.4.         In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Fondsenwerving.nl zijn alle door Lid aan Fondsenwerving.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

7.             Aansprakelijkheid

7.1.         Fondsenwerving.nl streeft ernaar dat de inhoud van de Content en de Uitgaven zonder fouten of onvolkomenheden te laten zijn, maar staat daarvoor niet in.

7.2.         Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 7, is de totale aansprakelijkheid van Fondsenwerving.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins beperkt tot Directe Schade ter hoogte van het bedrag (exclusief BTW) dat Lid gedurende de zes maanden voorafgaande aan e (eerste) schadeveroorzakende gebeurtenis aan Fondsenwerving.nl heeft betaald. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft daarbij te gelden als één gebeurtenis.

7.3.         Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fondsenwerving.nl of haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van Fondsenwerving.nl voor andere schade dan Directe Schade uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens is de aansprakelijkheid voor hulppersonen en ondergeschikten van Fondsenwerving.nl uitgesloten.

7.4.         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Lid de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fondsenwerving.nl meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Fondsenwerving.nl vervalt door het verloop van twaalf maanden.

7.5.         Het bepaalde in dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Fondsenwerving.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Dit artikellid is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Fondsenwerving.nl verbonden (rechts)persoon.

7.6.         Lid vrijwaart Fondsenwerving.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met een handeling van Lid in strijd met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het handelen door Lid in strijd met artikel 8.2.

8.             Intellectuele eigendomsrechten

8.1.         Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, databankrechten en merkenrecht, die rusten op of vervat zijn in de Content, de Uitgaven en andere werken die door Fondsenwerving.nl aan Lid ter beschikking worden gesteld op grond van de Overeenkomst, berusten bij Fondsenwerving.nl en haar licentiegevers.

8.2.         Het is Lid niet toegestaan de Content, Uitgaven en andere werken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondsenwerving.nl op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of openbaar te maken.

9.             Contractsoverneming

9.1.         De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit kunnen door Lid niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondsenwerving.nl.

9.2.         De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit kunnen door Fondsenwerving.nl zonder medewerking van Lid worden overgedragen aan een rechtspersoon in dezelfde groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, als Fondsenwerving.nl. Voor zover nodig verleent Lid hierbij bij voorbaat toestemming aan bovenstaande contractsoverneming.  

10.          Diversen

10.1.      Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden) eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde bedingen treden in werking op het moment dat deze aan Lid kenbaar zijn gemaakt of op een later door Fondsenwerving.nl schriftelijk kenbaar gemaakt moment.

10.2.      Indien een of meer bepalingen in de Overeenkomst op grond van wettelijke bepalingen nietig dan wel vernietigbaar zijn, verplichten Partijen zich die bepalingen op verzoek van Fondsenwerving te vervangen door geoorloofde bepalingen die het nauwst aansluiten bij de bedoeling van Partijen. Voornoemde situatie laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze de Overeenkomst onverlet.

10.3.      Het recht van Lid om zich op opschorting of verrekening te beroepen, is uitgesloten.

10.4.      Fondsenwerving.nl is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Lid op te schorten, zolang Lid niet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Fondsenwerving.nl bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

11.          Toepasselijk recht en geschillen

11.1.      Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.      Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Amsterdam.

Download deze voorwaarden