Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Commercie

Commerciële activiteiten

  1. De (hoofd)redacteuren nemen ten aanzien van de advertentie-exploitatie
    en abonnementenwerving een onafhankelijke positie in. Wel wordt van hen verwacht dat zij met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid in goed overleg bijdragen aan een goede exploitatie van het tijdschrift, rekening houdend met het onder artikel 4.1 gestelde.

  2. Indien uitgever en/of hoofdredacteur vermoeden dat geadverteerde producten of diensten strijdig zijn met de belangen van de abonnees van het tijdschrift of met de wet, zal tussen hen overleg plaatsvinden. Bij verschillen van mening ligt de beslissingsbevoegdheid bij het hoogste orgaan.

  3. In de voorbereidingsfase van nieuwe activiteiten ten behoeve van abonne- mentenwerving, advertentie-exploitatie, onderzoek en public relations wordt de hoofdredacteur de gelegenheid geboden inbreng te leveren.

  4. Het streven is er, binnen de budgettaire mogelijkheden, op gericht om een situatie te bereiken, waarbij zoveel mogelijk kopij in het blad door of op verzoek van de redactie wordt geproduceerd. Kopij die ons door derden wordt aangeboden, kan uitsluitend voor plaatsing in aanmerking komen indien deze voldoet aan alle eisen die de redactie daaraan stelt, met dien verstande dat de eindredactie altijd door of vanwege de redactie gebeurt. Daarbij wordt er in het bijzonder op toegezien dat inhoud en plaatsing van het artikel primair het belang dienen van de lezers en dat enig ander belang niet anders dan secundair aanwezig is. Het in dit artikel gestelde is van overeenkomstige toepassing op de andere uitgaven waarvoor de redactionele verantwoordelijk- heid geldt.

  5. Aankondigingen voor eigen events zoals Vakdag Fondsenwerving, symposia en congressen worden in principe in het blad opgenomen in de vorm van als zodanig herkenbare advertenties. Het is aan de redactie om te bepalen of er ruimte voor wordt ingeruimd in (rubrieken als) Kort en Goed en de agenda en of er vooraf en/of achteraf redactionele aandacht aan wordt besteed. Website en nieuwsbrieven lenen zich er wel voor om buiten de redactionele toets om aankondigingen op te nemen.

  6. Advertorials – ‘betaalde kopij’ – worden in de reguliere nummers van het blad niet opgenomen. In specials van het blad wordt die mogelijkheid wel aangeboden. Het hierna gestelde met betrekking tot branded content, is van overeenkomstige toepassing op advertorials.

  7. Voor bepaalde categorieën relaties, zoals bepaalde sponsors, geldt dat zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om op de website branded content te plaatsen. Deze moetals zodanig goed herkenbaar zijn voor de lezers. Hoewel de aard van branded content is dat de auteur of een aan hem gelieerd(e) organisatie of bedrijf er belang bij heeft, ziet de redactie erop toe dat inhoud en redactionele vormgeving zichtbaar gericht zijn op het belang van de lezers.
Close