Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

De redactie

Redactionele verantwoordelijkheid

 1. Het vaktijdschrift
  • De hoofdredacteur voert zijn organiserende, informatievertrekkende en opiniërende taak onafhankelijk uit binnen het kader van de redactieformule als onderdeel van het uitgaveconcept.
  • In alle gevallen waarin de hoofdredacteur weet of kan vermoeden dat redactionele beslissingen invloed kunnen hebben op de algemene bedrijfsvoering, pleegt hij vooraf overleg met de uitgever/directie.
 2. De hoofdredacteur heeft als taak de totstandkoming van de redactionele inhoud; hij heeft ook de eindverantwoordelijkheid van de grafische vorm van het vaktijdschrift.
 3. De hoofdredacteur geeft leiding aan de redacteuren en regelt de redactionele productie.

 1. Over de redactieformule
  • Tussen uitgever en hoofdredacteur bestaat overeenstemming aangaande de redactieformule evenals de daarvoor minimaal benodigde middelen, als onderdeel van het uitgaveconcept.
  • Alle elementen van de redactieformule worden schriftelijk vastgelegd en zijn openbaar.
 2. De hoofdredacteur is tegenover de uitgever verantwoordelijk voor het handhaven van de uitgangspunten vastgelegd in de redactieformule en voor de realisering ervan.
 3. Enerzijds toetst de hoofdredacteur de redactieformule voortdurend aan de informatiebehoefte in het marktgebied, anderzijds heeft hij de taak na te gaan of de inhoud van het tijdschrift met de redactieformule overeenstemt.

  Voor zover voor de toetsing van de redactieformule onderzoek moet worden verricht, kan de uitgever daartoe opdracht geven aan interne of externe onderzoekers. Dit gebeurt na overleg met de hoofdredacteur.

De redactie en haar organen

 1. Er is een redactievergadering, die het orgaan van algemeen overleg is tussen de hoofdredacteur en de onder hem ressorterende redacteuren. De samenstelling van de redactievergadering wordt bepaald door
  de hoofdredacteur. De redactievergadering omvat in elk geval die journalisten die zijn aangesteld en ingeschaald op grond van de cao voor Vaktijdschriftjournalisten.

 2. De hoofdredacteur is voorzitter van de redactievergadering.

 3. De redactievergadering komt periodiek bijeen. De frequentie hiervan wordt in onderling overleg bepaald en van elke redactievergadering wordt een overzicht van afspraken en aandachtspunten gemaakt. Op verzoek van een redactielid kan een bijzondere bijeenkomst van de redactievergadering worden gehouden.

 4. De hoofdredacteur voert binnen het kader van de redactionele formule het redactionele beleid in goed overleg met de redactievergadering.

 5. In alle gevallen waarin de hoofdredacteur weet of kan vermoeden, dat voorgenomen beslissingen van uitgever en/of directie op het niet-redactionele vlak rechtstreeks of zijdelings invloed kunnen hebben op het beleid ten aanzien van de redactievoering, deelt hij dit vooraf aan de redactievergadering mee, tenzij zwaarwegende omstandigheden naar het oordeel van de uitgever zich daartegen verzetten.

 6. De leden van de redactievergadering zijn tot geheimhouding verplicht van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan met de hoofdredacteur vooraf geheimhouding is overeengekomen. Indien over deze geheimhouding geen overeenstemming wordt bereikt, kan dit in de weg staan aan het voldoen aan de plicht tot informeren.

Uitgever /directie en (hoofd)redactie

 1. De bevoegdheid tot wijziging in de redactionele formule en de technische totstandkoming berust bij de uitgever. De uitgever zal in geval van beslissingen terzake de hoofdredacteur vanaf het begin bij de besluitvorming betrekken.

Financiële middelen

 1. Het redactiebudget wordt jaarlijks door de uitgever vastgesteld na overleg met de hoofdredacteur, tenzij anders bepaald. Het redactiebudget bestaat uit de volgende componenten: kosten vaste medewerkers, kosten externe journalistieke productie (freelancers), kosten lay-out, reis-, verblijf en andere onkosten redactie, kosten beeldmateriaal en fotografie. Productiekosten zoals het drukken, postklaar maken en verzenden maken geen deel uit van het redactiebudget.

 2. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de besteding en de bewaking van het redactiebudget. Hij ontvangt de desbetreffende kwartaaloverzichten van de uitgaven. Bij de uitvoering van zijn beleid dient de hoofdredacteur onder meer rekening te houden met het bepaalde omtrent personeelsbeleid en de algemene richtlijnen zoals die bij de uitgeverij gelden.

 3. De hoofdredacteur informeert als hij dit nodig vindt de redactievergadering over de verdeling en de hoogte van de te onderscheiden posten van het redac- tiebudget, alsmede over wijzigingen in het redactiebudget.

Benoeming en ontslag

 1. De directie/uitgeefdirecteur benoemt en ontslaat hoofdredacteuren op voordracht van de uitgever. De directie/uitgeefdirecteur is gehouden aan deze voordracht tenzij zwaarwegende omstandigheden zich naar zijn/haar oordeel daartegen verzetten. Voorafgaand aan de besluitvorming omtrent benoeming of ontslag van een hoofdredacteur is de uitgever verplicht advies in te winnen bij de redactievergadering.

 2. Benoeming en ontslag van redacteuren geschiedt door de directie op voordracht van de uitgever en via een voordracht van de hoofdredacteur. De directie is gehouden aan deze voordracht, tenzij zwaarwegende omstandighe- den zich naar haar oordeel daartegen verzetten, dan wel de voordracht strijdig is met het geldende omtrent personeels- en sociaal beleid.

 3. In geval van ontslag van een redacteur op journalistieke gronden kan de betrokkene verzoeken het voorgenomen ontslag in de redactievergadering aan de orde te stellen.

Regeling meningsverschillen hoofdredacteur/ redacteur

Indien door de hoofdredacteur of in diens opdracht belangrijke wijzigingen worden aangebracht in verslagen of artikelen van een redacteur, of een bijdrage niet wordt geplaatst, gebeurt dit na overleg met de betrokken redacteur.

Close