Advertentie

Advertentie

Advertentie

De nieuwste geeftrends in gelovend Nederland

Onderzoek Trends Geven

8 januari 2020

Christenen zijn de gulste gevers van Nederland; dat is al lange tijd bekend in fondsenwervend Nederland. Dit onderzoek bevestigt dat beeld opnieuw: niet alleen geeft de christelijke achterban gemiddeld veel méér dan de niet-christelijke achterban, ze zijn ook vaker vaste donateur van goede doelen.

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Shutterstock // Freedom Studio

door Gastauteur: Gerko Last

Christelijke gevers vinden de identiteit van een goed doel belangrijk. Maar bij de keuze aan welke goede doelen ze geven hechten ze nog meer waarde aan de betrouwbaarheid en de impact van het goede doel. Organisaties moeten vooral effectief, integer en transparant zijn, vinden gevers. Dat blijkt uit het Christelijk Charitatief Peil 2019, een grootschalig tweejaarlijks onderzoek. In het onderzoek is ook Rooms-Katholieke gevers gevraagd naar hun geefgedrag.

De bureaus Christal (vooral bekend van telemarketing) en IDD voeren in samenwerking met christelijke goede doelen al een aantal jaren onderzoek uit naar de christelijke achterban. Dit levert de goede doelen inzicht op over het geefgedrag van hun achterban. Ook gaat het onderzoek in op de naamsbekendheid van goede doelen in z’n algemeenheid en van de deelnemende organisaties in het bijzonder. Het onderzoek werd uitgevoerd door Citisens uit Utrecht. In totaal hebben bijna 15.000 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Ruim 4.400 (30 procent) van hen beschouwt zichzelf als christen. Daarvan zijn er bijna 1.700 rooms-katholiek. Het onderzoek is representatief.

Christenen zijn er in allerlei soorten en maten, van niet-kerkgaand tot zwaar orthodox. Tussen deze groepen bestaat veel verschil in geefbereidheid. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken in groepen christenen. Voor het onderzoek is binnen de protestanten onderscheid gemaakt tussen leden van de Protestantse Kerk in Nederland, bevindelijken (leden van onder meer de gereformeerde gemeenten, Oud-Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk), orthodoxen (leden van onder meer Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken) en evangelischen (leden van onder meer Pinkstergemeenten, Evangelische gemeenten en Baptistengemeenten).

Redenen om te geven

Het Christelijk Charitatief Peil geeft onder meer antwoord op de vraag wat de redenen zijn voor gevers om een goed doel te steunen. Dat levert voor goede doelen een aantal zeer bruikbare antwoorden op (tabel 1). De meest genoemde redenen door protestantse christenen om een organisatie te steunen zijn de betrouwbaarheid van het goede doel (64 procent) en de impact van de hulp (50 procent). Vooral onder bevindelijken is de betrouwbaarheid van het goede doel belangrijk (72 procent). Evangelischen hechten grote waarde aan de impact van de hulp (61 procent). Rooms-katholieken hechten het minst (36 procent) aan de impact, maar vinden vooral betrouwbaarheid (57 procent) van belang. Opvallend is ook het lage percentage bij ‘professionaliteit’, terwijl goede doelen hier vaak in hun communicatie wel nadruk op leggen. Daarnaast vinden gevers van alle denominaties het nauwelijks belangrijk of bekenden het goede doel ook steunen.

Tabel 1

Identiteit

Ongeveer een kwart van de protestants-christenen vindt het zeer belangrijk dat het goede doel waar ze geld aan geven een christelijke organisatie is (tabel 2). Voor vier op de tien is dit niet van belang. Binnen de protestanten varieert dit overigens sterk per stroming. Vooral evangelischen en orthodoxen vinden het zeer belangrijk dat het doel waaraan ze geven christelijk is. Onder niet-kerkelijke PKN’ers vindt slechts 2 procent dit zeer belangrijk. Daarin komen zij overeen met de rooms-katholieken, waar slechts 3 procent aangeeft dit zeer belangrijk te vinden. Voor 87 procent van de rooms-katholieken is de christelijke identiteit van de organisatie helemaal niet van belang.

Tabel 2

Onderzoeksbureau Citisens koppelt hier een aanbeveling aan. De onderzoekers raden goede doelen aan om waarden als effectief en integer te benadrukken. Het rapport: ‘De christelijke identiteit van een doel is voor meer dan de helft van de protestantse christenen een belangrijke overweging om aan een goed doel te geven. Voor niet-kerkse PKN’ers (en daarmee ook voor rooms-katholieken) is het christelijke karakter van een goed doel beduidend minder belangrijk. De christelijke identiteit is voor veel niet-christenen een belangrijke reden om een bepaald doel juist niet te steunen. Tegelijkertijd vinden christenen en niet-christenen wel dezelfde waarden belangrijk voor goede doelen; effectief en integer. Door het benadrukken van deze waarden kan een doel ook meer niet-kerkse PKN’ers, rooms-katholieken én niet-christenen aanspreken.’

Hoogte giften

Ook de hoogte van de giften is opnieuw onderzocht in het Christelijk Charitatief Peil. Daaruit blijkt dat protestanten gemiddeld veel meer geven dan rooms-katholieken (tabel 3). Van de protestantse christenen geeft ongeveer vier op de tien meer dan 50 euro per maand aan goede doelen. Hierbij gaat het zowel om eenmalige als periodieke giften, collectes en bijvoorbeeld sponsoring van familie of vrienden. Bij de rooms-katholieken en niet-christenen geeft één op de tien meer dan 50 euro per maand aan goede doelen. Binnen deze groepen geeft het merendeel minder dan 20 euro per maand aan een goed doel.

Tabel 3

Tussen de verschillende protestants-christelijke stromingen zijn grote verschillen zichtbaar. Orthodoxen en evangelischen geven het meest aan goede doelen. De niet-kerkelijke PKN’ers geven het minst en lijken qua geefgedrag op rooms-katholieken en niet-christenen. Hieruit blijkt opnieuw dat christenen veruit de beste gevers van Nederland zijn, en dat met name orthodoxen en evangelischen veel geld overmaken aan goede doelen.

Redenen om te geven

Bijna de helft van de protestantse christenen wil het liefst vaste donateur van een organisatie zijn (tabel 4). Zij doen dit veel vaker dan rooms-katholieken en niet-christenen. Deze beide groepen geven sterk de voorkeur aan incidentele giften. Orthodoxen en evangelischen geven het vaakst aan dat hun voorkeur uitgaat naar donateurschap. Beide denominaties geven ook het vaakst de voorkeur aan een vast bedrag per maand. Van nieuwe vormen van geven, zoals geven via Facebook of crowdfunding, wordt nauwelijks gebruikgemaakt. 'Voor fondsenwervers zijn protestants-christenen daarmee misschien wel de ideale gevers. Het grootste deel van de goede doelen is op zoek naar donateurs die vast verbonden willen zijn aan de organisatie. Christenen geven aan dat ze dit eigenlijk het liefste willen.

Tabel 4

---

Christelijk Charitatief Peil

Marco Boers, directeur van IDD, is een van de drijvende krachten achter het Christelijk Charitatief Peil. Met het initiatief hoopt hij organisaties te helpen om de achterban beter te begrijpen én te bedienen. Marco: ‘Protestants- christenen in Nederland blijven goede gevers aan goede doelen. Het is mooi dat zij graag hun tijd en geld blijven toevertrouwen aan goede doelen, maar de vanzelfsprekendheid wordt wel steeds minder.’

Boers ziet in de uitkomsten van het onderzoek een aantal zaken waarmee goede doelen aan de slag moeten. Het gaat daarbij onder meer om het aantonen van de waarden. ‘Het is nu de tijd om als goed doel op allerlei manieren bewijzen te leveren van je identiteit, betrouwbaarheid en impact. Gevers geven aan dat ze deze waarden belangrijk vinden. Laat daarom als goed doel zien waarom je betrouwbaar bent en wat je impact is. En ga in gesprek met je donateurs, zodat je weet hoe zij betrouwbaar definiëren en welke impact willen zien’, aldus Marco.

De naamsbekendheid van veel christelijke goede doelen bij christelijke gevers is laag, constateert Boers. Hij legt een uitdagende vraag neer bij de organisaties: ‘Is het niet tijd om meer samen te werken, om zo te werken aan meer naamsbekendheid? Ik denk daarbij aan organisaties die in feite allemaal een soortgelijke doelstelling hebben, bijvoorbeeld organisaties op het gebied van zending en evangelisatie. Kunnen zij niet samenwerken in campagnes om hun naamsbekendheid te vergroten? Ik juich gezamenlijke bewustwordingscampagnes van harte toe.’

Voor christelijke goede doelen ziet Boers nog een andere kans: samenwerking met kerken. ‘De lokale kerk en de diaconie zijn de grootste giftontvangers van christenen, met name uit de orthodoxe achterban. Het kan voor christelijke organisaties heel belangrijk zijn om samen te werken met kerken. Ik zou graag zien dat goede doelen deze mogelijkheden verder onderzoeken. Over structureel geven zegt Boers: ‘Deze groep gevers gaat niet mee met de trend van eenmalige giften. Voor organisaties die zich op deze groep richten, is dat belangrijk om te weten.’ De IDD-directeur ziet ook dat innovatieve vormen van giften geven, bijvoorbeeld via Facebook of crowdfunding bij deze doelgroep nog niet zijn doorgedrongen.’

Alsjeblieft! Dit artikel krijg je van ons cadeau.

Meer artikelen gratis lezen? Registreer je dan nu voor een gratis Vf-account.

Gastauteur: Gerko Last

Gerko Last is zelfstandig adviseur fondsenwerving en communicatie en is gespecialiseerd in de christelijke achterban; www.lastcommunicatie.nl.