Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Manifest tegen ePrivacy: de effecten van de maatregel

12 maart 2019

Jeroen Hogenhout schetst de gevaren van de plannen van staatssecretaris Keijzer voor de fondsenwervingssector. Vakblad fondsenwerving brengt het volledige manifest, met een toelichting. Een reactie op het manifest van de hoofdredacteur van het Vakblad is hier te lezen.

door Jeroen Hogenhout

De plannen van staatssecretaris Keijzer vormen een onderschat risico

Binnen deze kabinetsperiode zal de nieuwe ePrivacy Verordening van kracht worden en dat gegeven houdt de goededoelensector behoorlijk bezig. De staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft vergaande plannen om telemarketing in te perken door alleen nog toe te staan consumenten te bellen als deze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven (opt-in). De aankondiging van deze plannen heeft de goededoelensector schade berokkend. Dat blijkt onder meer uit het feit dat donateurs die gebeld worden, refereren aan de plannen van de staatssecretaris en zich daarom minder bereidwillig opstellen. De daadwerkelijke invoering zal de schade verder vergroten, met nogal wat gevolgen. In mijn werk als onafhankelijk adviseur op het gebied van telefonische fondsenwerving zie ik de bedreigingen in hun volle omvang op uw organisaties afstevenen en heb ik moeten constateren dat er vanuit de sector (nog) geen actie wordt ondernomen.

Om activiteiten voldoende volume en impact mee te kunnen geven heb ik een beroep gedaan op de directeuren van in fondsenwerving gespecialiseerde contact centers. Zij zien dezelfde bedreigingen voor hun opdrachtgevers en toonden zich bereid om een gezamenlijk initiatief op te zetten met als doel een uitzonderingspositie voor goede doelen te bereiken en het recht de eigen achterban te mogen blijven benaderen veilig te stellen. Dit document is daarvan een eerste uitvloeisel.

De overheid brengt met haar plannen de slagkracht van goede doelen en andere maatschappelijke organisaties ernstig in gevaar

Wij zijn van mening dat de plannen van Mona Keijzer opnieuw aantonen dat goede doelen door de overheid onvoldoende worden gezien als factor in het maatschappelijk veld terwijl zij jaarlijks gezamenlijk goed zijn voor 5 tot 6 miljard euro in onder andere armoedebestrijding, natuurbehoud, gezondheidsbevordering, dierenwelzijn en mensenrechten (Bron: Geven in Nederland 2017). Maar het is nog sterker, met haar plannen schetst de staatssecretaris een beeld van organisaties die de samenleving belasten met hun fondsenwerving. En dat beeld en die plannen brengen de fondsenwerving, dus de inkomsten ernstig in gevaar en daarmee ook de bedrijfsvoering en de slagkracht van de maatschappelijke organisaties!

De plannen betekenen in de praktijk voor u als goed doel dat u telefonisch minder nieuwe donateurs, grotere gevers en erflaters zult kunnen werven en dat het duurder zal worden. De nieuwe regels gelden (nog) niet voor bestaande donateurs, dus u zult wellicht denken dat er niet al te veel aan de hand is. Het tegendeel is echter waar. De overheid heeft in de afgelopen tien jaar laten zien dat haar beleid erop is gericht het contact met consumenten tot een  minimum te beperken waarbij - ondanks beloftes ten tijde van de invoering van het Bel-me-niet Register in 2009 - geen onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven en goede doelen. Dit beleid zal er logischerwijs toe leiden dat de volgende stap van de overheid zal zijn dat ook bestaande donateurs zonder opt-in niet meer gebeld mogen worden. Dat zou het einde betekenen van het kanaal telemarketing voor behoud, verhoging en het terugwinnen van donateurs en erflaters.

‘Het gaat om de fondsenwervende instellingen; hun missies en streven om de wereld te verbeteren’

Actie is geboden

Laten we daarom nu, voor het te laat is, onze stem laten horen en duidelijk maken welke consequenties dit heeft voor alle maatschappelijke initiatieven van de goede doelen in Nederland. Goede doelen hebben een belangrijke maatschappelijk functie en hebben daarom logischerwijs recht op een uitzonderingspositie bij de invoering van het plan van Keijzer. De charitatieve sector moet deze uitzonderingspositie echter nog zien te krijgen. Om dat te doen moeten we nu opstaan. Een volgende kans komt er wellicht niet.

Voor contact en adhesie, neem contact op met Jeroen Hogenhout: jeroen@hogenhoutfundraising.nl.

Toelichting op het manifest en uitleg met betrekking tot de Consumentenagenda

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft haar consumentenagenda gepresenteerd. Een van de bekendmakingen betreft het kanaal telemarketing. Dat kanaal wordt ‘opt-in’ na de invoering van de ePrivacy Verordening. Dat wil zeggen dat het Bel-me-niet Register verdwijnt en telemarketing alleen nog mag plaatsvinden op basis van toestemming van de consument.

Diverse geledingen van de charitatieve sector zijn al ruim een jaar in gesprek met Economische Zaken over onder meer de invoering van de ePrivacy Verordening en dan met name een aantal zeer gevoelige onderdelen hieruit, te weten:

  • Telemarketing opt-in versus opt-out
  • Een beperking op de termijn van de klantrelatie
  • Een prefix (088-telemarketing) meesturen bij het uitbellen voor commerciële doeleinden.

Een beperking op de klantrelatie en een prefix bij telemarketing komen er vooralsnog niet, althans dat is wat de staatssecretaris tot nu toe heeft gesteld. De sector krijgt de tijd om de irritatie in het kanaal verder te verlagen door aanpassing van de zelfregulering.

Wat gaat er veranderen?

Volgens de huidige Telecommunicatiewet kunnen bedrijven en organisaties consumenten telefonisch benaderen, tenzij zij hebben aangeven daar niet gediend van te zijn (opt-out). Daarvoor moet de consument zich inschrijven in het Bel-me-niet Register.

Staatssecretaris Keijzer stelt nu voor om de regeling om te draaien: consumenten mogen straks alleen nog benaderd worden als ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven (opt-in). Het Bel-me-niet Register zal daardoor verdwijnen. Hiervoor is wel een wijziging van de Telecomwet nodig.

Keijzer wil ook dat (voormalige) donateurs van organisaties niet meer onbeperkt benaderd mogen worden. Dat is nu wel zo - registraties in het Bel-me-niet Register ten spijt. De staatssecretaris neemt over deze termijn later een definitief besluit. De regeling gaat gelden voor alle ‘natuurlijke personen’.

Wanneer kunnen we een nieuwe wet verwachten?

Dat is nog lastig te voorspellen De onderhandelingen in Brussel over de Europese privacywetgeving lopen nog. Uit die richtlijnen komt veel consumentenrecht in EU-landen voort. Daarna kan Nederland aan de slag: het ministerie hoopt de maatregelen deze regeringsperiode in te voeren. Maar dat de maatregelen komen, is zeker.

Dit zijn de bedreigingen:

De bedreigingen schuilen niet alleen in de invoering van de aangekondigde maatregelen en te verwachten toekomstige maatregelen. Ook de aankondiging van de plannen berokkent de goede doelen schade.

  • Als de ‘consumentenagenda’ wordt besproken wordt de ‘goededoelenagenda’ volledig over het hoofd gezien. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen commerciële bedrijven en goede doelen en dat doet geen recht aan de belangrijke maatschappelijke functie van goede doelen Dit leidt onder meer tot imagoschade.
  • In de aankondiging van de plannen van staatssecretaris Keijzer beweert zij dat de maatregelen telefonische benadering in de toekomst onmogelijk maken. Hiermee zet zij het publiek op het verkeerde been, want dat is geenszins het geval Daarom zal dit leiden tot meer irritatie en meer klachten in plaats van minder.
  • De aankondiging van de plannen en de hierboven beschreven imagoschade leiden tot toename van de uitstroom van donateurs.
  • Ook zullen de kosten van instroom van nieuwe donateurs toenemen en de inkomsten afnemen.
  • Ondanks bovenstaande schuilt de grootste bedreiging in de te verwachten toekomstige maatregel dat zelfs de eigen, bestaande donateurs niet meer telefonisch mogen worden benaderd zonder voorafgaande expliciet gegeven toestemming (opt- in).

Dit is wat we willen bereiken

Wij vragen de staatssecretaris de belofte die voor de invoering van het Bel-me-niet Register door de overheid is gedaan, alsnog na te komen, en dat er een uitzonderingspositie wordt gecreëerd voor goede doelen als zij haar plannen daadwerkelijk gaat realiseren.

Onze stelling is dat goede doelen allang een uitzonderingspositie hebben, maar dat de overheid die positie niet honoreert. Daardoor wordt onze sector steeds opnieuw in het defensief gedrongen en dat beeld wordt tot dusver niet gecorrigeerd. Die kans hebben wij nu wel.

Wij willen dat de Staatsecretaris bevestigt dat er nu en in de toekomst geen verdere beperking zal komen van de klantrelatie, bij telefonische benadering dan wel benadering per E-mail of Direct Mail.

Tot slot

Met dit manifest roepen wij u op om dit initiatief te ondersteunen. De goede doelen zijn een belangrijke factor in het maatschappelijk veld en wanneer wij met elkaar opstaan en gezamenlijk dit standpunt innemen en uitdragen zijn we in staat om de gewenste uitzonderingspositie te bereiken en verdere schade aan de sector te voorkomen.

Wij, de initiatiefnemers, en u, aan wie dit manifest is gericht, dragen allen een deel van de verantwoordelijkheid voor onze sector, en daarmee ook voor onze samenleving. Wij kennen de aangekondigde maatregelen en we weten wat de gevolgen ervan zullen zijn. Laten we nu samen opstaan om een enorme teruggang in inkomsten en slagkracht te verhinderen en de positie van goede doelen in de maatschappij veilig te stellen.

Deze reactie is gedateerd op 24 januari 2019.

Meer over Transparantie Manifest Vf 21-1

Gerelateerde berichten

Jeroen Hogenhout

Gastauteur

Jeroen Hogenhout is expert op het gebied van duurzame donateurscommunicatie. Vanuit zijn bedrijf Hogenhout Fundraising Support is hij sinds 2010 actief als onafhankelijk adviseur voor wervende non-profits.

Wekelijksenieuwsbrief

Vond je dit een goed verhaal? Wil je meer van dit soort artikelen automatisch in je mailbox? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief 👇

Close