Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Wat heeft de Commissie Normstelling veranderd aan de Erkenningsregeling?

17 november 2020

De Commissie Normstelling heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de normen van de Erkenningsregeling. De veranderingen gaan gelden per 10 februari volgend jaar. De grotere veranderingen hebben vooral betrekking op organisaties die door het CBF in categorie C en D van de Erkenningsregeling vallen, terwijl er voor kleine goede doelen (in categorie A) een heel stuk minder verandert.

Logo Commissie Normstelling.
Logo Commissie Normstelling.

door Redactie Vf

De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de beloningsregeling voor directeuren van goededoelenorganisaties, en de bespreekpunten inzake de Richtlijn Financieel Beheer en de liquiditeitsprognose van goede doelen.

Bespreekpunten Financieel Beheer en liquiditeitsprognose

Voor organisaties in categorie C en D is het bespreekpunt inzake de Richtlijn Financieel Beheer geschrapt. Deze richtlijn werd in 2007 door Goede Doelen Nederland opgesteld om de kwaliteit van het financiële beleid en de bedrijfsvoering van goede doelen te versterken. Deze is door de Commissie Normstelling geschrapt omdat een door een branchevereniging opgestelde richtlijn niet meer past in een Erkenningsstelsel waarbij de normen vastgesteld worden door een onafhankelijke commissie. Daarbij was het houden van toezicht op naleving in deze constructie gecompliceerd. Goede Doelen Nederland zet de richtlijn om in een ‘Handreiking Verantwoord Financieel Beheer’ voor de leden.

In plaats van de richtlijn is een nieuw bespreekpunt opgenomen met betrekking tot de liquiditeitsprognose. Daarmee vraagt de Commissie Normstelling goede doelen om verder te kijken dan de baten en de lasten, omdat die getallen geen inzicht geven in de staat van de liquide middelen. Met een liquiditeitsprognose wordt duidelijk of er een tekort of een overschot aan kasgeld is. Naar aanleiding van de openbare consultatie van de normen afgelopen zomer is het bespreekpunt meer beleidsmatig geformuleerd. De nadruk ligt daarbij nu op het hebben van een vorm van financieel beheer waarbij de relatie tussen toekomstige inkomsten en uitgaven aan de orde komt. De liquiditeitsprognose is een mogelijke vorm daarvoor.

Het is dus niet verplicht is om een liquiditeitsprognose te hebben; het gaat om een niet-vetgedrukte vorm. De normsteller vindt het van belang dat een erkende organisatie hier aandacht aan besteedt, maar legt geen verplichting op. Een dergelijke norm kan wel onderwerp van gesprek zijn tussen een erkende organisatie en de toezichthouder. Een organisatie kan dan uitleggen waarom afgeweken wordt van de norm.

Consultatie zomer 2020

De Commissie Normstelling heeft afgelopen zomer via een openbare consultatie de voorgenomen wijzigingen voorgelegd aan de sector en andere stakeholders. Over het algemeen is door de sector met instemming gereageerd op de voorgestelde wijzigingen, laat de Commissie weten. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de consultatie, o.a. over de liquiditeitsprognose en de Beloningsregeling. De volledige antwoorden op de tijdens de consultatie gestelde vragen over de beloningsregeling zijn hier te lezen.

Beloning directeuren

Dan is er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de Regeling Beloning Directeuren van goededoelenorganisaties. De absolute maxima in de beloningsregeling zijn niet hoger dan op basis van de wet normering topinkomens (WNT) is toegestaan. De toevoeging van de component vermogensbeheer geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.

Het maximum voor functiegroep J en het maximumbedrag voor het jaarinkomen, belaste vergoedingen en bijtellingen, werkgeversbijdrage pensioen en overige beloningen op termijn samen, worden verhoogd met 4 procent per 1 januari 2021. 

Betrekking op alle goede doelen 

Een aantal wijzigingen heeft betrekking op alle Erkende goede doelen. Zo zijn de bepalingen inzake de AVG geschrapt, een verandering waar branchevereniging Partin eerder op aandrong. Verder gaat het voornamelijk om redactionele wijzigingen en verduidelijkingen die amper inhoudelijke consequenties hebben. De Commissie Normstelling heeft bijvoorbeeld een aantal begrippen verder toegelicht en een paar kleine veranderingen aangebracht in de preambule bij de normen (voorheen de ‘bijsluiter’).

Lees de normen van de Erkenningsregeling hier in zijn geheel.

De Commissie Normstelling

Het vaststellen en wijzigen van de normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen gebeurt sinds 2017 door een onafhankelijke commissie; de Commissie Normstellingen. Bij de samenstelling van de commissie is recht gedaan aan de vertegenwoordiging van relevante maatschappelijke belangen en expertise. Toezichthouder CBF is verantwoordelijk voor het toezicht op erkende organisaties en bekleedt een advieszetel (zonder stemrecht) in de commissie. Op dit moment bestaat de commissie uit voorzitter Hans Gortemaker, Hans de Cocq van Delwijnen (voorgedragen door Nederland Filantropieland), jurist Helen Overes en Bregje Krijnen en Perry Perfors (beiden voorgedragen door de Consumentenbond). Er staan twee vacatures open.

Meer over Financiën CBF Erkenning Commissie Normstelling Beloning

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close