Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Vertrouwen donateurs laag, maar totaal aan donaties stijgt

25 augustus 2016

Twee op de drie consumenten heeft weinig vertrouwen in goede doelen. Toch steunt een grote meerderheid goede doelen, blijkt uit onderzoek van het Economisch Bureau van ING.

door Redactie Vf

Twee op de drie consumenten heeft weinig vertrouwen in goede doelen. Toch steunt een grote meerderheid goede doelen. Vooral veertigplussers zijn relatief gulle gevers. Onder jongeren is het aantal gevers kleiner. Zij geven ook minder en liever incidenteel, bijvoorbeeld via collectes of acties van vrienden. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau onder 53.300 respondenten.

Nederlandse huishoudens besteden zo’n 3 miljard euro (cijfers 2013) per jaar aan collectes, donaties en contributies. Dat bedrag is in tien jaar tijd met ruim 1 miljard toegenomen. Het ING Economisch Bureau verwacht de komende jaren een verdere toename.

Wel geven, geen vertrouwen

Een grote meerderheid van de consumenten (67%) zegt ‘in het algemeen’ weinig vertrouwen te hebben in goede doelen. Opmerkelijk, omdat dit ze er niet van weerhoud om één of meerdere goede doelen te steunen. Het slechte imago van de sector in het algmeen staat derhalve niet in de weg aan het geven aan een specifiek goed doel. Slechts één op de drie zegt helemaal geen goede doelen te steunen, twee op de drie doen dit wel.

Oud vs. jong

Het lijkt wel een wet van meden en perzen en ook uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat ouderen vaker goede doelen steunen dan jongeren. Ruim 70% van de veertigplussers zegt dit te doen, tegen 63% van de dertigers en slechts 55% van de twintigers. Bij ouderen is die steun bovendien vaker financieel van aard dan bij jongeren. Ze doneren gemiddeld ook hogere bedragen.

Dat jongeren minder geven past volgens de onderzoekers in een trend. Sinds begin jaren ’90 besteden 45-minners gemiddeld zo’n 40 a 50% minder aan goede doelen en maatschappelijke organisaties dan 45-plussers. Uit het rapport: “Naarmate jongeren ouder worden en meer financiële ruimte hebben, kunnen en willen ze blijkbaar meer geld aan dit soort zaken besteden.”

Jongeren steunen liever incidenteel

Jongeren en ouderen hebben ook andere voorkeuren als het gaat om de manier van geven ( zie ook het meest recente rapport van het Nederlandse Donateurspanel). Ouderen maken het liefst structureel en automatisch geld over. Jongeren geven juist graag incidenteel, via collectes of eenmalige acties. Zij geven ook vaker dan ouderen aan ‘toevallig’ een doel te steunen, bijvoorbeeld doordat vrienden of kennissen meedoen aan sportwedstrijden of evenementen. Voor ouderen is de reputatie/bekendheid van het doel juist relatief belangrijk.

Bedrag per huishouden neemt sterk toe

Op basis van cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek becijferde het ING Economisch Bureau dat het totaal in donaties  (3 miljard in 2013)  ruim een miljard euro hoger licht dan tien jaar geleden. Met name de contributies namen toe, de uitgaven aan donaties en collectes stegen minder sterk.

“De stijging wordt met name veroorzaakt doordat we per huishouden meer uitgeven (stijging van 41%, waarbij de helft wordt verklaard door inflatie). Daarnaast speelt de vergrijzing een rol: ouderen geven meer dan jongeren, dit verklaart 8% van de toename. Tot slot wordt eveneens 8% van de stijging veroorzaakt door de groei van de bevolking en het aantal huishoudens.”

Verder oplopen

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het totaalbedrag waarmee huishoudens maatschappelijke instellingen steunen de komende jaren verder zal oplopen. “Huishoudens staan er financieel een stuk beter voor nu de werkloosheid daalt en velen er in koopkracht weer op vooruit gaan. Daarnaast zet de vergrijzing door: het aandeel 45-plus huishoudens groeit verder en deze groep geeft meer uit aan goede doelen dan jongeren. Tot slot zal ook de verdere groei van het aantal huishoudens bijdragen aan een hoger totaalbedrag.”

Ook in de nalatenschappen wordt een stijging verwacht. “Ouderen die overlijden zijn steeds rijker dan eerdere generaties. Een deel van hen laat geld na aan maatschappelijke instellingen. 4% van de zeventigers zegt ‘zeker’ een deel van de erfenis te zullen doneren. Nog eens 4% uit deze leeftijdsgroep zegt dit ‘waarschijnlijk’ te zullen doen.”

Onderzoek ING

Het onderzoek van het ING Economisch Bureau is gebaseerd op een representatieve enquête onder huishoudens. De cijfers zijn gebaseerd op bedragen die mensen zelf opgeven en op cijfers van het CBS. Het CBS schaart alle collectes, donaties en contributies aan maatschappelijke instellingen onder de noemer ‘goede doelen’. Hier vallen bijvoorbeeld ook contributies aan vakbonden, politieke partijen en extra bijdragen aan sportverenigingen onder.

Bron: ING

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close