Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Bezoekersvoorwaarden Events

1. Organisatie

Events worden georganiseerd en aangeboden door Fondsenwerving.nl BV (de “Organisatie” of “Wij”), gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70103585.

2. Annulering, wijziging & restitutie

 1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om (i) de Bijeenkomst te annuleren, (ii) de datum, het tijdstip en/of de locatie van de Bijeenkomst te wijzigen en (iii) deze Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen waarbij de gewijzigde Bezoekersvoorwaarden vervolgens nadat U hierover bent geïnformeerd met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op de Bijeenkomst.
 2. De Organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van wijziging van de datum van de Bijeenkomst het aankoopbedrag van Uw toegangsbewijs te restitueren.
 3. Indien U verhinderd bent of niet aanwezig bent op de Bijeenkomst, vindt er geen restitutie van de door U betaalde toegangsprijs plaats. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild en evenmin vindt restitutie van de toegangsprijs plaats, tenzij de Organisatie anders besluit. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.
 4. Tenzij per geval door ons anders aangegeven zijn onze events uitsluitend toegankelijk voor non-profitorganisaties en uiteraard diegenen die op de beurs of in de programmering een rol spelen, zoals sprekers, moderatoren, standbezetting en sponsoren.

3. Toegang

 1. Het is alleen mogelijk de Bijeenkomst te betreden indien U zich hiervoor heeft aangemeld, waarbij ook nog op de Bijeenkomst zelf de mogelijkheid bestaat om U bij binnenkomst voor de Bijeenkomst aan te melden. U dient de op de Bijeenkomst bij de registratiebalie verkregen “bezoekersbadge” tijdens uw gehele verblijf op de Bijeenkomst zichtbaar te dragen.
 2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om U de toegang tot de Bijeenkomst te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 3. U betreedt de Bijeenkomst en neemt deel aan activiteiten op de Bijeenkomst op eigen risico. De aanwijzingen van de Organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Organisatie is gerechtigd om U, indien U zich niet houdt aan de Bezoekersvoorwaarden of indien U de orde verstoort of dreigt te verstoren, te (laten) verwijderen van de Bijeenkomst. In een dergelijk geval heeft U geen recht op een schadeloosstelling.
 4. De eigenaar van de locatie waar de Bijeenkomst zal plaatsvinden kan in aanvulling op deze Bezoekersvoorwaarden ook nog eigen (huis)regels van toepassing verklaren op uw bezoek.

4. Gebruik beeldmateriaal voor promotiedoeleinden

Het is mogelijk dat U op de Bijeenkomst wordt gefilmd en/of gefotografeerd. Wij hebben het recht dit beeldmateriaal te gebruiken voor reclame-uitingen en/of communicatie van de Organisatie die verband houden met de Bijeenkomst.

5. Kosten

 1. ​Bezoekers gaan akkoord met eventueel aan hun bezoek verbonden kosten.
 2. Als bij een controle achteraf blijkt dat een bezoeker geen recht had op gratis entree, danwel een ander gekozen ticket, dan behoud de organisatie zich het recht voor om alsnog entreekosten in rekening te brengen.
 3. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk te controleren of zij recht hebben op het gekozen ticket. 

6. Aansprakelijkheid

De Organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door U wordt geleden op of in het kader van de Bijeenkomst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend vermissing en/of beschadiging van goederen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Bezoekersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Bezoekersvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

8. Diversen

 1. Medewerkers werkzaam voor een stichting, vereniging, of als zzp’er voor een non-profit, zijn gerechtigd om de door de Fondsenwerving.nl B.V. georganiseerde bijeenkomsten - alsmede het jaarlijks georganiseerde congres ‘Vakdag Fondsenwerving’ - bij te wonen, zulks echter onder de nader door de Uitgever te stellen condities en voorwaarden.
 2. Medewerkers van commerciële organisaties en zzp'ers zijn slechts gerechtigd bijeenkomsten bij te wonen zoals de Vakdag Fondsenwerving, of andere events georganiseerd door Fondsenwerving.nl B.V. na aanschaf van het juiste commerciële of zzp'er ticket type. Zij hebben nooit recht op gratis toegang, ook niet als zij abonnee van Vakblad fondsenwerving zijn. 

Close