Abonnementsvoorwaarden

ALGEMENE (ABONNEMENTS)VOORWAARDEN ‘VAKBLAD FONDSENWERVING (VFW)’ – Fondsenwerving.nl BV , gevestigd te Amsterdam (1016 AE), Keizersgracht 241 (KvK. Nr. 70103585)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:

overeenkomst op grond waarvan Uitgever werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde programmatuur), in welke vorm dan ook, periodiek aan Afnemer verschaft tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Afnemer:

Wederpartij / Abonnee: de natuurlijk of rechtspersoon, handelend in het kader van zijn beroep of bedrijf, met wie de Uitgever (al dan niet rechtstreeks) een abonnement aangaat;

Vanwege de aard en inhoud van de uitgave wordt de wederpartij/abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen en niet als consument op te treden in de zin van de artikelen art. 6: 236 en 237 BWMocht dit anders zijn, dan dient de wederpartij/abonnee dit kenbaar te maken bij het aangaan van het abonnement.

Overeenkomst:

een (schriftelijke) overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer waarbij Uitgever zich verplicht aan Afnemer één of meer abonnementen te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Uitgever:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Fondsenwerving.nl B.V., gevestigd te Abcoude (1391 JM), Hollandse Kade 30 (KvK. Nr. 34143256);

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Uitgever en op elke Overeenkomst als zijnde een Abonnement.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk door Uitgever is bevestigd.

2.3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Uitgever hiermee schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd. Een zodanig overeengekomen afwijking en/of aanvulling is slechts geldig voor die betreffende Overeenkomst (Abonnement).

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of anderszins niet van toepassing zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Uitgever een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Uitgever het recht dit aanbod binnen twee (2) werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Afnemer – dan wel binnen twee (2) werkdagen nadat de Afnemer de Uitgever in kennis heeft gesteld dat hij (Afnemer) als consument optreedt - te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever dertig dagen geldig.

3.2. De Overeenkomst komt (digitaal) tot stand middels het invullen en accorderen van het daartoe bestemde aanmeldformulier op de website (www.fondsenwerving.nl) en de aanvaarding daarvan door Uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn (digitale) aanmelding (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden.

Een elektronische handtekening is uitsluitend geldig indien deze voldoet aan alle vooraf door Uitgever bepaalde betrouwbaarheidsvereisten.

3.3 Tussen Uitgever en Afnemer geldt de inhoud van de aanmelding van Afnemer, zoals deze door Uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de aanmelding komen voor rekening en risico van Afnemer.

4. Duur, verlenging, opzegging (beëindiging)

4.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar, gelijklopend met het kalenderjaar kalenderjaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste verzending, dan wel het moment van aanvang van de online-terbeschikkingstelling.

4.2 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna - behoudens opzegging – automatisch verlengd, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.3 en 4.4.

4.3 Particulier abonnement: Indien de Afnemer uit eigen naam – en dus niet handelend in het kader van zijn beroep of bedrijf -  het Abonnement is aangegaan, wordt het Abonnement na afloop van de overeengekomen leveringsperiode stilzwijgend verlengd met inachtneming van het daarvoor geldende wettelijke maximum (drie maanden), tenzij de Afnemer uiterlijk één maand voor het einde van de (initiële) leveringsperiode bij Uitgever heeft aangegeven (per e-mail – abonneeservice@fondsenwerving.nl) dat hij geen voortzetting meer wenst, een en ander te bewijzen door de Afnemer. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één maand.

4.4 Zakelijk abonnement: Indien de Afnemer het Abonnement uit naam van zijn beroep of bedrijf heeft aangeschaft, wordt het Abonnement na afloop van de overeengekomen leveringsperiode stilzwijgend verlengd met de initieel overeengekomen periode (twaalf maanden), tenzij de Afnemer uiterlijk één maand voor het einde van de (initiële) leveringsperiode bij Uitgever heeft aangegeven (per e-mail: abonneeservice@fondsenwerving.nl) dat hij geen voortzetting meer wenst, een en ander te bewijzen door de Afnemer. Opzegging van een stilzwijgend verlengd zakelijk Abonnement kan alleen plaatsvinden doordat de Afnemer zulks - op de hiervoor omschreven wijze -  uiterlijk één maand voor het einde van de verlengde leveringsperiode aan de Uitgever schriftelijk kenbaar maakt. Anderszins (tussentijds) opzeggen van een stilzwijgend verlengd zakelijk Abonnement is niet mogelijk.  

4.5 De Uitgever benadrukt voor de goede orde dat de op 1 december 2011 van kracht geworden wetswijziging aangaande stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen bij o.a. lidmaatschappen en abonnementen (‘de wet Van Dam’) zich enkel richt op consumenten, waaronder die wet verstaat ‘de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Vanwege de aarde van het Abonnement c.q. de betreffende uitgave (‘Vakblad Fondsenwerving’) wordt de Afnemer behoudens tegenbewijs – en met inachtneming van het bovenstaande - geacht het Abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen en dus niet als consument op te treden.

5. Prijzen en tarieven

5.1 Levering van een abonnement geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Uitgever in Nederland gehanteerde prijzen en tarieven.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.

5.3 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden ingevoerd.

5.4 Jaarlijks kan het abonnementstarief worden aangepast met de CPI en CBS prijsindices.

5.5 In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst zal Uitgever Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Uitgever. Indien Uitgever deze mededeling niet ontvangt binnen dertig dagen nadat Afnemer de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

6. Facturering en betaling

6.1 Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welke hoofde dan ook.

6.5 Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

6.6 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

6.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Uitgever naast de in artikel 6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”, onverminderd het recht van Uitgever om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Uitgever gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

7. Levering en leveringstermijnen

7.1 Uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de (periodieke) levering van de producten of diensten, indien het product althans voorradig is en aanvang van de diensten mogelijk is.

7.2 Alle door Uitgever gehanteerde leveringstermijnen (verzenddata) zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

7.3 Uitgever is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

8. Overdracht rechten

8.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, rechten en/of plichten die aan de Overeenkomst (Abonnement) verbonden zijn, over te dragen aan een derde. 

8.2 De Uitgever kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Overeenkomst (Abonnement) ontleent aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan rechtsopvolgers of derde partij(en) overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst (Abonnement) schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst (Abonnement) die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.

9.2 In geval van tijdelijke overmacht bij Uitgever, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer bestelde uitgave niet voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

9.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van producten of diensten onmogelijk maakt, is Uitgever respectievelijk Afnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij Uitgever kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

10. Klachten; retourzendingen

Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over uitgave(n) en/of diensten binnen tien werkdagen na verzending of aanvang van de online-terbeschikkingstelling van de uitgave(n), respectievelijk na levering van de diensten, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan de Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens de Uitgever ter zake van gebreken in geleverde uitgave(n) en diensten.

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over uitgave(n) en/of diensten binnen tien werkdagen na verzending of aanvang van de online-terbeschikkingstelling van de uitgave(n), respectievelijk na levering van de diensten, schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan de Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens de Uitgever ter zake van gebreken in geleverde uitgave(n) en diensten.

12. Persoonsgegevens

Afnemer is ermee bekend dat (persoons)gegevens van Afnemer en tot zijn organisatie behorende personen door Uitgever worden gebruikt om Afnemer via telecommunicatie of andere middelen te informeren over producten en diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Uitgever kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat Afnemer maakt van producten die worden geleverd door online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of Afnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt.

13. Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring

13.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde werken, informatie of ander materiaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de voormelde producten en personen die de diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 

13.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product of dienst geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Uitgever.

13.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product (uitgave) of enige dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product of die dienst bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

13.4 Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 14.3 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Uitgever of door haar ingeschakelde derden.

13.5 Uitgever is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Uitgever geleverde producten (uitgaven) of diensten.

13.6 Buiten de in artikel 13.3 t/m 13.5 genoemde gevallen rust op de Uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Het in artikel 13.3 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Uitgever of van door haar ingeschakelde derden.

13.7 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door de Uitgever in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer de Uitgever deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde de Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

13.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uitgever meldt.

13.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

13.10 Afnemer vrijwaart de Uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake van door Uitgever geleverde uitgave(n) en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van de Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

14. Beëindiging van de overeenkomst

14.1 Uitgever heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang - door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling - te ontbinden indien:

  • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Afnemer enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde product (uitgave) heeft geschonden;
  • aan Afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
  • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
  • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

14.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

14.3 Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake toekomende rechten.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

16. Diversen

16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast terzake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.

16.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

16.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

16.4 De Afnemer, indien werkzaam voor een stichting, vereniging, of als zzp’er voor een non-profit, is gerechtigd om de door de Uitgever georganiseerde bijeenkomsten - alsmede het jaarlijks georganiseerde congres ‘Nationale Vakdag Fondsenwerving’ - bij te wonen, zulks echter onder de nader door de Uitgever te stellen condities en voorwaarden. 

16.5 Afnemers die werkzaam zijn voor commerciële organisaties zijn niet gerechtigd bijeenkomsten bij te wonen als abonnee van Vakblad fondsenwerving. 

16.6 Aan kortingen op opleidingen en/of evenementen/bijeenkomsten van derde partijen kunnen geen rechten worden ontleend, daarnaast kunnen aanvullende voorwaarden van derde partijen van toepassing zijn.

16.7 Abonneevoordelen zoals kortingen zijn persoonsgebonden.

Last update: 1 januari 2019

Close