1. Over Fondsenwerving.nl

1.1. Fondsenwerving.nl B.V. is een besloten vennootschap gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016 AE Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70103585 (Fondsenwerving.nl). Het Btw nummer van Fondsenwerving.nl is NL858142740B01.

1.2. Fondsenwerving.nl exploiteert onder meer de website https://www.fondsenwerving.nl (de Website), geeft het Vakblad fondsenwerving uit en organiseert de Nationale Vakdag fondsenwerving (de Vakdag).

1.3. Fondsenwerving.nl is te bereiken op telefoonnummer 085 – 105 04 81 of op e-mailadres: vakblad@fondsenwerving.nl.

2. Definities en interpretatie

2.1. De in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities hebben de navolgende betekenis:

Aanvullende Diensten:

alle andere diensten dan Exposure Diensten en Vakdag Diensten die Fondsenwerving.nl aan Opdrachtgever levert op grond van een Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden Fondsenwerving.nl.

Content:

de al dan niet op basis van de Opdrachtgever Materialen door Fondsenwerving.nl vervaardigde content op basis van de Exposure Diensten.

Diensten:

Aanvullende Diensten, Exposure Diensten en Vakdag Diensten.

Directe Schade:

betekent (i) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Fondsenwerving.nl aan de Overeenkomst te laten voldoen, met dien verstande dat deze kosten niet worden vergoed ingeval de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever wordt ontbonden, (ii) de redelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld onder sub (i) en (iii) de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering van de schade als bedoeld onder sub (i).

Evenement:

een online of fysiek evenement dat Fondsenwerving.nl organiseert, waar-onder begrepen de Vakdag.

Exposure Diensten:

de op de Website beschreven diensten die Fondsenwerving.nl aanbiedt om de onderneming van Opdrachtgever zowel online als offline te promoten bij zijn doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van advertenties, het plaatsen en redigeren van zogenoemde native content of podcasts.

Opdrachtgever:

 

een rechtspersoon, personen-vennootschap of natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Fondsenwerving.nl een Overeenkomst aangaat.

Opdrachtgever Materialen:

de informatie, onderwerpen, (concept) teksten, advertenties of andere werken die Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Fondsenwerving.nl teneinde Fondsenwerving.nl in staat stelt de Exposure Diensten te leveren.

Overeenkomst:

een overeenkomst tussen Fondsenwerving.nl en Opdrachtgever op grond waarvan Fondsenwerving.nl aan Opdrachtgever bepaalde Diensten levert.

Stand:

de stand waarmee Opdrachtgever op de zogenoemde infomarkt staat tijdens de Vakdag.

Evenement Diensten:

het organiseren van Evenementen en alle diensten die Fondsenwerving.nl aanbiedt op of ten behoeve van Evenementen.

Vertrouwelijke Informatie:

alle informatie in welke vorm dan ook (schriftelijk, mondeling, visueel, elektronisch of anderszins) en van welke aard ook, waarvan de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is ongeacht of deze informatie vóór of na het ondertekenen van de Overeenkomst is verstrekt.

2.2 Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden: 

a)             betekent schriftelijk tevens communicatie per e-mail;        
b)             omvatten definities die het enkelvoud zijn gesteld tevens het meervoud;    
c)             hebben termijnen ten aanzien van de prestatie van Fondsenwerving.nl niet te gelden als fatale termijnen en 
zijn deze slechts indicatief;
d)             zijn verwijzingen naar artikelen verwijzingen naar artikelen in deze Algemene Voorwaarden; en
e)             houdt een verwijzing naar de Overeenkomst tevens een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden in.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten met Lid en alle door Fondsenwerving.nl te leveren diensten. Fondsenwerving.nl raadt Lid aan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden af te drukken of deze op te slaan op het systeem van Lid voor toekomstige raadpleging.

2.3 Fondsenwerving.nl levert alle Diensten op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij door Fondsenwerving.nl uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en dit resultaat voldoende bepaalbaar is.

2.4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:408 lid 1 BW is uitgesloten.

2.5. Fondsenwerving.nl raadt Opdrachtgever aan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden af te drukken of deze op te slaan op het systeem van Opdrachtgever voor toekomstige raadpleging.

3. Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fondsenwerving.nl zijn vrijblijvend, tenzij door Fondsenwerving.nl schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fondsenwerving.nl verstrekte informatie waarop Fondsenwerving.nl haar aanbieding heeft gebaseerd.

3.2. Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor haar aanbod, de Diensten en/of de vergoedingen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

3.3. Opdrachtgever verklaart dat hij de Overeenkomst aangaat in zijn hoedanigheid van rechtspersoon, personenvennootschap of natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en uitdrukkelijk niet als consument.

3.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Fondsenwerving.nl.

3.5. Elke tegenvoorstel van Opdrachtgever om de Diensten te ontvangen op basis van andere voorwaarden dan beschreven in het aanbod van Fondsenwerving.nl en deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend als aanvaard door Fondsenwerving.nl indien deze aanvaarding schriftelijk (niet zijnde per e-mail) geschiedt en is ondertekend door een persoon die gerechtigd is om Fondsenwerving.nl te vertegenwoordigen.

3.6. De mogelijkheid bestaat dat tussen Partijen meerdere Overeenkomsten worden gesloten voor de verschillende Diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met en alle door Fondsenwerving.nl te leveren Diensten.

EXPOSURE DIENSTEN

4. Exposure Diensten

4.1. Fondsenwerving.nl biedt de type Exposure Diensten aan zoals beschreven op haar Website, maar behoudt zich het recht voor de inhoud van Exposure Diensten te wijzigen of (tijdelijk) niet aan te bieden.

4.2. Fondsenwerving.nl zal de Exposure Diensten leveren aan Opdrachtgever overeenkomstig de specificaties zoals overeengekomen in de Overeenkomst, maar zij is volledig onafhankelijk in de beslissing omtrent de inhoud van de uitgave waarin de Content wordt geplaatst. 

4.3. Opdrachtgever zal Fondsenwerving.nl steeds tijdig voorzien van alle redelijkerwijs benodigde informatie en medewerking om Fondsenwerving.nl in staat te stellen de Exposure Diensten te leveren.

4.4. Indien de nakoming van de Exposure Diensten in delen zal plaatsvinden (omdat bijvoorbeeld concepten dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever), is Fondsenwerving.nl gerechtigd de aanvang van het opvolgende gedeelte van de Exposure Diensten uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van het daaraan voorgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Opdrachtgever Materialen

5.1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Fondsenwerving.nl verstrekte informatie, teksten en materialen (waaronder de Opdrachtgever Materialen). Als de informatie, teksten of materialen kenbare onjuistheden bevatten, zal Fondsenwering hierover contact opnemen met Opdrachtgever.

5.2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Opdrachtgever Materialen niet in strijd zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder begrepen de Nederlandse Reclame Code).

5.3 Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor Opdrachtgever Materialen te weigeren of qua inhoud of vorm te wijzigen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Opdrachtgever verleent Fondsenwerving.nl een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk en overdraagbaar gebruiksrecht om de Opdrachtgever Materialen te gebruiken, aan te passen, openbaar te maken en te verveelvoudigen op welke wijze dan ook voor het leveren van de Exposure Diensten en voor andere doeleinden.

6.2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten die rusten op of vervat zijn in de Content berusten bij Fondsenwerving.nl.

6.3. Opdrachtgever vrijwaart Fondsenwerving.nl voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Opdrachtgever Materialen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van deze derden.

EVENEMENT DIENSTEN

7. Evenement Diensten

7.1.       Fondsenwerving.nl biedt de Evenement Diensten aan zoals beschreven op haar Website, maar behoudt zich het recht voor de inhoud van Evenement Diensten te wijzigen of (tijdelijk) niet aan te bieden.

7.2.       Fondsenwerving.nl zal de Evenement Diensten leveren aan Opdrachtgever overeenkomstig de specificaties zoals overeengekomen in de Overeenkomst.  Fondsenwerving.nl geeft geen garanties ten aanzien van het aantal bezoekers aan een Evenement en de exposure en/of leads die Opdrachtgever uit een Evenement weet te behalen.

7.3.       Opdrachtgever zal Fondsenwerving.nl steeds tijdig voorzien van alle redelijkerwijs benodigde informatie en medewerking om Fondsenwerving.nl in staat te stellen de Evenement Diensten te leveren.

7.4.       Opdrachtgever verleent Fondsenwerving.nl toestemming de door hem verstrekte informatie, waaronder begrepen zijn logo en merken te gebruiken ten behoeve van de promotie van Evenementen door Fondsenwerving.nl te kiezen reclame- en promotie uitingen.

8. No-show en verplaatsing

8.1.       Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet verschijnt op een Evenement, blijft hij de gehele vergoeding verschuldigd en is Fondsenwerving.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds door Opdrachtgever betaalde vergoedingen.

8.2.       Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor de datum en/of de wijze waarop en/of de locatie waar een Evenement plaatsvindt naar eigen inzicht te wijzigen indien zij daartoe aanleiding ziet. Fondsenwerving.nl zal Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk informeren.

8.3.       In geval de datum waarop de Vakdag plaatsvindt wordt gewijzigd, zal Fondsenwerving.nl de door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Vakdag Diensten onder zich houden en als vergoeding voor uitgestelde Vakdag en de daarvoor te leveren Vakdag Diensten beschouwen, behoudens in het geval Opdrachtgever deze vergoeding op grond van een separate Overeenkomst wenst in te zetten voor andere Diensten. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van betaalde vergoeding.

8.4.       Een wijziging van de datum en/of locatie van de Vakdag geeft Opdrachtgever nimmer het recht de Overeenkomst voor het leveren van Vakdag Diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen en Fondsenwerving.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

9. Overige verplichtingen Opdrachtgever

Ingeval Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een presentatie te geven op een Evenement, dient Opdrachtgever hierover in overleg te treden met Fondsenwerving.nl. Fondsenwerving.nl hanteert strikte richtlijnen waaraan de presentatie dient te voldoen. De presentatie biedt de Opdrachtgever de ruimte om zich op het desbetreffende gebied te etaleren als deskundig. Het is Opdrachtgever evenwel niet toegestaan om in de presentatie het accent te leggen op het promoten van haar diensten of producten dan wel de presentatie in de vorm van een pitch te geven. Indien een dergelijk geval zich voordoet, kan Opdrachtgever uitgesloten worden van de toegang tot een of meerdere volgende Evenement(en).

10. Vakdag

10.1.       Na de totstandkoming van de Overeenkomst voor het hebben van een Stand ontvangt Opdrachtgever instructies ten behoeve van het aanschaffen van aanvullende Evenement Diensten en extra materialen ten behoeve van de Stand.

10.2.       Opdrachtgever dient het verzoek hiertoe binnen de door Fondsenwerving.nl gestelde termijn te doen teneinde van deze aanvullende Evenement Diensten gebruik te kunnen maken op het betreffende Evenement.

10.3.       Opdrachtgever zal uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de Overeenkomst eventuele data en andere gegevens ontvangen ten aanzien van de Vakdag.

11. Stand

11.1.       Opdrachtgever kan de aan hem toegewezen Stand op de dag vóór de Vakdag tussen opbouwen gedurende het schriftelijk door Fondsenwerving.nl gecommuniceerde tijdslot. Opbouwen van de Stand na deze periode niet meer mogelijk en de Stand dient aldus klaar te zijn voor gebruik.

11.2.       Fondsenwerving.nl is gerechtigd om aanvullende voorwaarden en regels te stellen voor de op- en afbouw van de Stand. Opdrachtgever wordt hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd.

11.3.       Opdrachtgever heeft de toegang tot zijn eigen Stand, en de toegankelijk gemaakte ruimten op de infomarkt, zoals deze vooraf door Fondsenwerving.nl aan Opdrachtgever is gecommuniceerd. Opdrachtgever is gehouden elke

aanwijzing van Fondsenwerving.nl of een daartoe bevoegde derde/autoriteit op te volgen.

11.4.       Na afloop van de Vakdag, althans vanaf 18:00 uur op de dag van Vakdag, is Opdrachtgever gerechtigd over te gaan tot het afbreken van de Stand. Bij afbouw van de Stand is Opdrachtgever gehouden aan de door Fondsenwerving.nl verstrekte aanwijzingen.

11.5.       Wijzigingen in of aan de Stand van Opdrachtgever, slottijden van de presentatie of andere wijzigingen in de Vakdag Diensten van Fondsenwerving.nl, geven Opdrachtgever nimmer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen en Fondsenwerving.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt.

ALGEMENE BEPALINGEN

12. Aanvullende Diensten

12.1.       Opdrachtgever erkent dat alle andere Diensten dan de Exposure Diensten en de Vakdag Diensten die Fondsenwerving.nl aan of ten behoeve van Opdrachtgever verleent, hebben te gelden als Aanvullende Diensten.

12.2.       Fondsenwerving.nl is niet gehouden Aanvullende Diensten te leveren zonder dat daartoe een Overeenkomst wordt gesloten.

12.3.       Het resultaat en de doorlooptijd van de Aanvullende Diensten is afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens en informatie die wordt aangeleverd door Opdrachtgever en de medewerking die Fondsenwerving.nl ontvangt vanuit Opdrachtgever.

13. Vergoedingen en betaling

13.1.       De verschuldigde vergoeding voor de Diensten is de vergoeding zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

13.2.       Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Fondsenwerving.nl gehanteerde vergoedingen exclusief omzetbelasting, eventuele andere heffingen van overheidswege en onkosten.

13.3.       Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor de vergoedingen te wijzigen, onder meer op basis van indexatie. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens een andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Fondsenwerving.nl worden ingevoerd.

13.4.       Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst, worden de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen vooraf gefactureerd.

Opdrachtgever zal alle facturen binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum voldoen op het in de factuur kenbaar gemaakte rekeningnummer. Voornoemde betalingstermijn heeft te allen tijde te gelden als een fatale termijn.

13.1.       Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

13.2.       Fondsenwerving.nl heeft het recht om op ieder moment vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen.

14. Duur en einde

14.1.       De Overeenkomst treedt in werking op het moment van totstandkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en eindigt, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, door volbrenging. Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever is niet mogelijk.

14.2.       Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van één jaar of langer hebben Partijen het recht de Overeenkomst elk kalenderjaar voor 1 oktober van het lopende jaar zonder opgave van reden schriftelijk op te zeggen.   

14.3.       Fondsenwerving.nl heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden in geval:    

a)    Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een verplichting op grond van de Overeenkomst die, indien verzuim vereist is en niet reeds van rechtswege is ingetreden, niet binnen een redelijke termijn van dertig dagen na een gedetailleerde ingebrekestelling door Opdrachtgever is gezuiverd;

b)    Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt, dit voor hem wordt aangevraagd of dit aan hem wordt verleend;

c)    ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd; of

d)    Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondsenwerving.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

14.4.       In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Fondsenwerving.nl haar alle door Opdrachtgever aan Fondsenwerving.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

14.5.       In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst zijn de reeds ontvangen prestaties onder de Overeenkomst géén onderwerp van ongedaan making in de zin van artikel 6:271 e.v. BW.

15. Beperking van aansprakelijkheid

15.1.       Fondsenwerving.nl streeft ernaar dat de inhoud van de Diensten zonder fouten of onvolkomenheden te laten zijn, maar staat daarvoor niet in.

15.2.       Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 15, is de totale aansprakelijkheid van Fondsenwerving.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins beperkt tot Directe Schade ter hoogte van het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever aan Fondsenwerving.nl heeft betaald voor de Diensten.

15.3.       Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fondsenwerving.nl of haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van Fondsenwerving.nl voor andere schade dan Directe Schade uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens is de aansprakelijkheid voor hulppersonen en ondergeschikten van Fondsenwerving.nl uitgesloten.

15.4.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fondsenwerving.nl meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Fondsenwerving.nl vervalt door het verloop van twaalf maanden.

15.5.       Het bepaalde in dit artikel en alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Fondsenwerving.nl zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. Dit artikellid is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Fondsenwerving.nl verbonden (rechts)persoon.

15.6.       Opdrachtgever vrijwaart Fondsenwerving.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met een handeling van Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst.

16. Vertrouwelijke Informatie

16.1.       Partijen zullen:      

a)    de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt geheim houden;

b)    de Vertrouwelijke Informatie niet geheel of gedeeltelijk met derden delen dan wel ter inzage verstrekken aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij;

c)    de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend ter kennis brengen van werknemers en andere ingeschakelde derden die daarvan kennis moeten dragen in het kader van het uitvoering geven aan de Overeenkomst; en

d)    de Vertrouwelijke Informatie niet voor enig ander doel dan het doel van de Overeenkomst gebruiken.

16.2.       De in artikel 16.1 opgenomen verplichtingen gelden niet (langer) voor Vertrouwelijke Informatie, waarvan de ontvangende Partij bewijst dat deze Vertrouwelijke Informatie:

a)    al eerder bekend was bij hem dan dat deze door de verstrekkende Partij aan hem werd verstrekt;

b)    publiekelijk eerder bekend was dan dat deze door de verstrekkende Partij aan hem is verstrekt, of in ieder geval voorafgaand aan de verstrekking van de betreffende informatie aan hem publiekelijk algemeen verkrijgbaar was;

c)    publiekelijk bekend of verkrijgbaar werd - zonder dat de ontvangende Partij hiervoor direct of indirect verantwoordelijk was - op of na de datum waarop de ontvangende Partij de betreffende informatie van de verstrekkende Partij ontving;

d)    openbaar diende te worden gemaakt op grond van een gerechtelijk bevel of op vordering van een overheidsinstantie of een wettelijke plicht; of

e)    met toestemming van de verstrekkende Partij openbaar is gemaakt of is gedeeld met derden.

17. Contractsoverneming

17.1. De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit kunnen door Opdrachtgever niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondsenwerving.nl.
17.2. De Overeenkomst en de rechten en verplichtingen daaruit kunnen door Fondsenwerving.nl zonder medewerking van Opdrachtgever worden overgedragen aan een rechtspersoon in dezelfde groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, als Fondsenwerving.nl. Voor zover nodig verleent Opdrachtgever hierbij bij voorbaat toestemming aan bovenstaande contractsoverneming.

18. Overmacht

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd zijn door overmacht.
18.2. Onder overmacht aan de zijde van Fondsenwerving.nl worden mede verstaan: (i) tekortkomingen van de leveranciers van Fondsenwerving.nl, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storingen van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten (iv) ziekte van werknemers van Fondsenwerving.nl of door haar ingeschakelde personen en (v) pandemieën (waaronder begrepen de Covid-19 pandemie of enige mutatie daarvan).

19. Overige bepalingen

19.1. Fondsenwerving.nl behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden) eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde bedingen treden in werking op het moment dat deze aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op een later door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt moment.
19.2. Indien een of meer bepalingen in de Overeenkomst op grond van wettelijke bepalingen nietig dan wel vernietigbaar zijn, verplichten Partijen zich die bepalingen op verzoek van Fondsenwerving.nl te vervangen door geoorloofde bepalingen die het nauwst aansluiten bij de bedoeling van Partijen. Voornoemde situatie laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze de Overeenkomst onverlet.
19.3. Het recht van Opdrachtgever om zich op opschorting of verrekening te beroepen, is uitgesloten.
19.4. Fondsenwerving.nl is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Opdrachtgever op te schorten, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Fondsenwerving.nl bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Amsterdam.

Voorwaarden downloaden