Bezoekersvoorwaarden Vakdag Fondsenwerving / en overige symposia

Om de Bijeenkomst ordelijk te laten verlopen, vragen wij u, als bezoeker van de Bijeenkomst (“U”), de onderstaande bezoekersvoorwaarden in acht te nemen tijdens de Bijeenkomst (de “Bezoekersvoorwaarden”). 

 1. Organisatie
  1. De Bijeenkomst wordt georganiseerd en aangeboden door Fondsenwerving.nl BV (de “Organisatie” of “Wij”), gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70103585.
    
 2. Annulering, wijziging & restitutie
  1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om (i) de Bijeenkomst te annuleren, (ii) de datum, het tijdstip en/of de locatie van de Bijeenkomst te wijzigen en (iii) deze Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen waarbij de gewijzigde Bezoekersvoorwaarden vervolgens nadat U hierover bent geïnformeerd met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op de Bijeenkomst.
    
  2. In geval van wijziging van de datum van de Bijeenkomst blijft Uw toegangsbewijs geldig. Wij zullen U vervolgens op de hoogte stellen van de nieuwe datum waarop de Bijeenkomst zal plaatsvinden.
    
  3. Indien U verhinderd bent of niet aanwezig bent op de Bijeenkomst, vindt er geen restitutie van de door U betaalde toegangsprijs plaats. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild en evenmin vindt restitutie van de toegangsprijs plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.
    
  4. Tenzij per geval door ons anders aangegeven zijn onze events uitsluitend toegankelijk voor non-profitorganisaties en uiteraard diegenen die op de beurs of in de programmering een rol spelen, zoals sprekers, moderatoren, standbezetting en sponsoren.
    
 3. Toegang
  1. Het is alleen mogelijk de Bijeenkomst te betreden indien U zich hiervoor heeft aangemeld, waarbij ook nog op de Bijeenkomst zelf de mogelijkheid bestaat om U bij binnenkomst voor de Bijeenkomst aan te melden. U dient de op de Bijeenkomst bij de registratiebalie verkregen “bezoekersbadge” tijdens uw gehele verblijf op de Bijeenkomst zichtbaar te dragen.
    
  2. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om U de toegang tot de Bijeenkomst te weigeren zonder opgaaf van redenen.
    
  3. U betreedt de Bijeenkomst en neemt deel aan activiteiten op de Bijeenkomst op eigen risico. De aanwijzingen van de Organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Organisatie is gerechtigd om U, indien U zich niet houdt aan de Bezoekersvoorwaarden of indien U de orde verstoort of dreigt te verstoren, te (laten) verwijderen van de Bijeenkomst. In een dergelijk geval heeft U geen recht op een schadeloosstelling.
    
  4. De eigenaar van de locatie waar de Bijeenkomst zal plaatsvinden kan in aanvulling op deze Bezoekersvoorwaarden ook nog eigen (huis)regels van toepassing verklaren op uw bezoek.
    
 4. Gebruik beeldmateriaal voor promotiedoeleinden
  1. Het is mogelijk dat U op de Bijeenkomst wordt gefilmd en/of gefotografeerd. Wij hebben het recht dit beeldmateriaal te gebruiken voor reclame-uitingen en/of communicatie van de Organisatie die verband houden met de Bijeenkomst.
    
 5. Kosten
  1. Bezoekers gaan akkoord met eventueel aan hun bezoek verbonden kosten.
  2. Als bij een controle achteraf blijkt dat een bezoeker geen recht had op gratis entree, dan behoud de organisatie zich het recht voor om alsnog entreekosten in rekening te brengen.
    
 6. Aansprakelijkheid
  1. De Organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door U wordt geleden op of in het kader van de Bijeenkomst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend vermissing en/of beschadiging van goederen.
    
 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Bezoekersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Bezoekersvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Leveranciers