Advertentie

Artikel 4. Duur, verlenging, opzegging (beëindiging)

4.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar, gelijklopend met het kalenderjaar kalenderjaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste verzending, dan wel het moment van aanvang van de online-terbeschikkingstelling.

4.2 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna - behoudens opzegging – automatisch verlengd, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.3 en 4.4.

4.3 Particulier abonnement: Indien de Afnemer uit eigen naam – en dus niet handelend in het kader van zijn beroep of bedrijf -  het Abonnement is aangegaan, wordt het Abonnement na afloop van de overeengekomen leveringsperiode stilzwijgend verlengd met inachtneming van het daarvoor geldende wettelijke maximum (drie maanden), tenzij de Afnemer uiterlijk één maand voor het einde van de (initiële) leveringsperiode bij Uitgever heeft aangegeven (per e-mail – abonneeservice@fondsenwerving.nl) dat hij geen voortzetting meer wenst, een en ander te bewijzen door de Afnemer. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één maand.

4.4 Zakelijk abonnement: Indien de Afnemer het Abonnement uit naam van zijn beroep of bedrijf heeft aangeschaft, wordt het Abonnement na afloop van de overeengekomen leveringsperiode stilzwijgend verlengd met de initieel overeengekomen periode (twaalf maanden), tenzij de Afnemer uiterlijk één maand voor het einde van de (initiële) leveringsperiode bij Uitgever heeft aangegeven (per e-mail: abonneeservice@fondsenwerving.nl) dat hij geen voortzetting meer wenst, een en ander te bewijzen door de Afnemer. Opzegging van een stilzwijgend verlengd zakelijk Abonnement kan alleen plaatsvinden doordat de Afnemer zulks - op de hiervoor omschreven wijze -  uiterlijk één maand voor het einde van de verlengde leveringsperiode aan de Uitgever schriftelijk kenbaar maakt. Anderszins (tussentijds) opzeggen van een stilzwijgend verlengd zakelijk Abonnement is niet mogelijk.  

4.5 De Uitgever benadrukt voor de goede orde dat de op 1 december 2011 van kracht geworden wetswijziging aangaande stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen bij o.a. lidmaatschappen en abonnementen (‘de wet Van Dam’) zich enkel richt op consumenten, waaronder die wet verstaat ‘de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. Vanwege de aarde van het Abonnement c.q. de betreffende uitgave (‘Vakblad Fondsenwerving’) wordt de Afnemer behoudens tegenbewijs – en met inachtneming van het bovenstaande - geacht het Abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen en dus niet als consument op te treden.