Advertentie

Artikel 3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Uitgever een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Uitgever het recht dit aanbod binnen twee (2) werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Afnemer – dan wel binnen twee (2) werkdagen nadat de Afnemer de Uitgever in kennis heeft gesteld dat hij (Afnemer) als consument optreedt - te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever dertig dagen geldig.

3.2. De Overeenkomst komt (digitaal) tot stand middels het invullen en accorderen van het daartoe bestemde aanmeldformulier op de website (www.fondsenwerving.nl) en de aanvaarding daarvan door Uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn (digitale) aanmelding (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden.

Een elektronische handtekening is uitsluitend geldig indien deze voldoet aan alle vooraf door Uitgever bepaalde betrouwbaarheidsvereisten.

3.3 Tussen Uitgever en Afnemer geldt de inhoud van de aanmelding van Afnemer, zoals deze door Uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de aanmelding komen voor rekening en risico van Afnemer.