Vakblad fondsenwerving het magazine voor fondsenwervend Nederland

Abonneren

Artikel 16. Diversen

16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast terzake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.

16.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

16.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

16.4 De Afnemer is gerechtigd om de door de Uitgever georganiseerde ‘Vakmiddagen’ - alsmede het jaarlijks georganiseerde congres ‘Nationale Vakdag Fondsenwerving’ - bij te wonen, zulks echter onder de nader door de Uitgever te stellen condities en voorwaarden.