Advertentie

Artikel 14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1 Uitgever heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang - door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling - te ontbinden indien:

  • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Afnemer enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het geleverde product (uitgave) heeft geschonden;
  • aan Afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
  • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
  • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

14.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

14.3 Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake toekomende rechten.