Advertentie

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Uitgever aan Afnemer geleverde producten (uitgaven) en diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan licentiegevers van Uitgever. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,00 voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens te zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

11.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op de rechten van Uitgever als bedoeld in artikel 11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enige door Uitgever aan Afnemer geleverde werken, informatie of ander materiaal en/of resultaat van door Uitgever geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

11.3 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in artikel 11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

11.4 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.

11.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een product (uitgave) en/of aan Afnemer in het kader van geleverde diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel.11.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.